Witamy w sklepie z dodatkami dla osCommerce

 

Je?li szukasz pomocy przy optymalizacji sklepu pod k?tem pozycjonowania, chcesz doda? do sklepu wybrany dodatek lub potrzebujesz dostosowa? sklep do Swoich potrzeb to trafi?e? w odpowiednie miejsce!

Nasza firma z powodzeniem zrealizowa?a wiele projektów dla firm oraz indywidualnych klientów zarówno w Polsce jak i na ca?ym ?wiecie. Korzystaj?c z naszych us?ug mo?esz by? pewien, ?e ?wiadczymy je profesjonalnie i kompetentnie.

 

 

Aktualizacja osCommerce dla PHP w wersji 5.4.x - błędy w sklepie osCommerce
Aktualizacja osCommerce dla PHP w wersji 5.4.x - błędy w sklepie osCommerce

Usługa aktualizacji sklepu internetowego opartego o system osCommerce jest niezbędna jeżeli: sklep znajduje się na serwerach Nazwa.pl lub Home.pl, ponieważ od 1 stycznia 2017 przestaną być obsługiwane wersje interpretera PHP starszego niż 5.4 w zwi...

600.00z?
więcej...
Optymalizacja dzia?ania karty klientów
Optymalizacja dzia?ania karty klientów

Dodatek pozwala maksymalne przyspieszenie prac nad zarz?dzaniem kontami klientów. Dzi?ki zastosowaniu bibliotek javascript takich jak: jQuery jQuery UI jQGrid Fancybox TinyMCE w wersji dla jQuery osi?gn?li?my rewelacyjne rozwi?zanie dla Twojego sklepu osCommerce. Mo?liwo?ci dodatk...

200.00z?
więcej...
Optymalizacja dzia?ania karty zamówie?
Optymalizacja dzia?ania karty zamówie?

Dodatek pozwala maksymalne przyspieszenie prac nad zarz?dzaniem i realizacj? zamówie?. Dzi?ki zastosowaniu bibliotek javascript takich jak: jQuery jQuery UI jQGrid Fancybox TinyMCE w wersji dla jQuery osi?gn?li?my rewelacyjne rozwi?zanie dla Twojego sklepu osCommerce. Mo?liwo?ci d...

350.00z?
więcej...
Negocjacje cen produktów
Negocjacje cen produktów

Dodatek pozwala na negocjowanie cen produktów przez klientów. Zalogowany na swoje konto Klient, za pomoc? formularza, mo?e zaproponowa? w?asn? cen? produktu z okre?leniem czy proponowana cena zawiera podatek VAT czy te? nie. Po wys?aniu proponowanej ceny, obs?uga sklepu w zak?adce "Kl...

799.00z?
więcej...
Zabezpieczenie sklepu przed atakami i w?amaniami
Zabezpieczenie sklepu przed atakami i w?amaniami

Us?uga zabezpiecza sklep osCommerce przed szeregiem typów w?ama? do sklepu, takich jak: sql injection XSS upload zawirusowanych plików Dodatkowo, zabezpieczany sklep oczyszczany jest ze wszelkich wirusów oraz plików stanowi?cych furtk? do atakowania sklepu. Po wyk...

500.00z?
więcej...
Manager kont administracyjnych
Manager kont administracyjnych

Manager kont administracyjnych pozwala na ustawienie uprawnie? dla administratorów i obs?ugi sklepu. Dzi?ki mo?liwo?ci tworzenia grup administracyjnych zarz?dzanie kontami ogranicza si? do przypisania konta osoby zarz?dzaj?cej sklepem do odpowiedniej grupy dost?pu do poszczególnych ele...

290.00z?
więcej...
P?atno?? a wysy?ka
P?atno?? a wysy?ka

Dodatek pozwala na uzale?nienie sposobu p?atno?ci od wybranego sposobu wysy?ki. Zarz?dzanie powi?zaniami odbywa si? poprzez panel administracyjny w bardzo intuicyjny sposób. Dzi?ki wykorzystaniu tego dodatku mo?na unikn?? sytuacji, w której przyk?adowo klient wybiera sposób dos...

99.00z?
więcej...
Kolejkowanie wiadomosci email w osCommerce
Kolejkowanie wiadomosci email w osCommerce

Dodatek przeznaczony jest dla wszystkich sklepów osCommerce poni?ej wersji 3.0. Dodatek pozwala na kolejkowanie wysy?ania wiadomo?ci email z panelu administracyjnego, co pozwala na wys?anie masowego mailingu do klientów bez ryzyka zblokowania poczty email oraz niedostarczenia wiadomo?...

349.00z?
więcej...
Dodatkowe obrazki dla produktów
Dodatkowe obrazki dla produktów

Dodatek zwi?ksza ilo?? obrazków, jakie mo?na przypisa? do produktu. Ilo?? obrazków jest nieograniczona. Rozmiar miniaturek obrazków ustawiny jest w konfiguracji dodatku. Dodatek ?wietnie sprawdza si? w po??czeniu z animowanym powi?kszeniem zdj?? oraz dynamicznym tworzeniem mini...

199.00z?
więcej...

54.80.133.210