Regulamin

Definicje
    Właściciel - firma Maja Agnieszka Skawińska-Próchniak
    Sklep - strona internetowa umieszczona pod adresem http://pomoc-oscommerce.pl
    Użytkownik - osoba odwiedzająca sklep

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem sklepu internetowego www.pomoc-oscommerce.pl (zwanego dalej sklepu) jest firma "Maja Agnieszka Skawińska-Próchniak" z siedzibą w Smugi 33. Numer Identyfikacyjny Podatnika - 712-293-69-24.
 2. Sklep dostępny jest w domenie internetowej http://pomoc-oscommerce.pl.
 3. Przeznaczenie sklepu:
  • Sprzedaż dodatków przeznaczonych dla sklepów osCommerce
  • Świadczenie supportu dla właścicieli sklepów osCommerce
 4. Użytkownicy korzystający ze sklepu zobiowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.


Prawa autorskie

 1. Zawartość sklepu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach sklepu zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część sklepu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.
 3. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w sklepie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.


Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma Maja Agnieszka Skawińska-Próchniak. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez firmę, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając ze sklepu nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
 2. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie sklepu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.


Korzystanie ze sklepu

 1. Użytkownik może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
 2. Sklep umożliwia Użytkownikowi:
  • bezpłatny dostęp do wybranych dodatków dla sklepów osCommerce
  • możliwość pobierania bezpłatnych dodatków dla sklepów, z zastrzeżeniem, że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane instalacją i użytkowaniem dodatku.
  • możliwość zakupu dowolnie wybranego produktu w sklepie dla zarejestrowanych użytkowników sklepu
 3. Użytkownik nie może rozpowszechniać produktów znajdujących się w sklepie.


Postanowienia końcowe

 1. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania sklepu, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność sklepu przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności sklepu oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@pomoc-oscommerce.pl.
 3. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom, Sklepom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych sklepu.

 

Kontynuuj

54.225.38.2